Gå til hoved indhold

I Thisted Kommune arbejder vi på at styrke både forvaltning og skoleledelse i at lede elevcentreret. Vi vil styrke den elevcentrerede ledelseskapacitet, for at skabe vedvarende forbedringer af undervisningen, så den til enhver tid udvikles i takt med elevernes forskellige læringsbehov. I vores kommune arbejder vi henimod en kultur, hvor hele systemet arbejder sammen fra alle positioner med elevernes faglige progression for øje.

Vores skoleledelser skal i et fremtidigt perspektiv gå mere tydeligt, vedholdende, kritisk undersøgende og kompetent ind i den pædagogiske ledelse af lærernes praksis og af samarbejdet om undervisningen. Forvaltningsleddet skal arbejde for samme tydelighed, vedholdenhed og kritisk undersøgende tilgang i samarbejdet med kommunens skoler.

Vi arbejder henimod:

  • at udvikle en kultur for læring, hvor vi lærer af hinanden i alle led i værdikæden og er optaget af elevernes faglige progression
  • at udvikle et praksisfællesskab på tværs af skoleledelser og mellem skoler og forvaltning om udvikling af læringsfremmende læringsmiljøer
  • at eleverne kan følge deres egen faglige udvikling indenfor samme skoleår og se sig selv som aktører i læreprocessen, med deraf følgende forhåbning om, at dette skaber mere motivation og højere self-efficacy.

Hvad gør vi?

Projekt Elevcentreret ledelse startede i skoleåret 2021/2022. I projektet er samtlige 42 skoleledelser og forvaltningen sammen om en fælles ramme:

  • Hele ledelsesteamet skal deltage i kapacitetsopbygningen om elevcentreret ledelse.
  • Hele ledelsesteamet er forpligtet på at deltage i sparring og videndeling på tværs af skoler.
  • Der skal være kontinuerlig ledelsesmæssig opfølgning på elevernes faglige progression.
  • Eleverne skal kunne følge deres egen faglige progression indenfor samme skoleår.

Effekten af den elevcentrede ledelse på elevernes læring er indirekte - den virker gennem lærerne; når lederne gør en forskel for, hvad lærerne gør i undervisningen, gør det en forskel for elevernes læring.

Ledelsesteamet skal gennem aktionslæringsforløb med ekstern udbyder klædes på til at få det optimale ud af samarbejdet med vejledere, ressourcepersoner og øvrige medarbejdere om kerneopgaven: Elevernes læring og trivsel.

Forvaltningsniveauet i projektet understøtter og kvalificerer skolernes elevcentrerede ledelse, og skaber rammer for erfarings- og videndeling om ledelseshandlinger, der fokuserer på elevernes faglige udbytte af undervisningen. Dette gøres bl.a. gennem fællesdage, ledersparringscaféer, taksonomisamtaler og skoleudviklingssamtaler.

Vi ønsker i projektperioden at se en begyndende effekt afspejlet i:

  • forbedret ledelsespraksis i ledelsesteamet i forhold til systematisk at følge elevernes faglige progression
  • øget læringsprogression på elevniveau og i elevresultater på skole- og kommuneniveau
  • styrket forankring af de positive erfaringer med brug af data i de professionelle læringsfællesskaber

Kontakt os

Vil du vide mere om vores initiativer under projektet eller er du interesseret i et samarbejde? Så kontakt: 

Lotte Pilgaard

E-mail: lp@thisted.dk
Mobil: 61 33 12 88